اگر انسانها بتوانند از اطرافیان خود و دیگرانی که با آنها در روابط اجتماعی شان در تماس هستند ، شناختی کامل تر داشته باشند، بی تردید خواهند توانست با آنان رابطه ای سالم تر، سنجیده تر ، ماندگارتر و رابطه ای بدون برد و باخت، بدون آزردن و آزرده شدن، بدون آسیب دیدن و آسیب زدن داشته باشند.

چانه زنی عبارت است از جستجو برای کسب منفعت به واسطه یک توافق. وقتی که مردم، سازمان ها و یا کشورها به چانه زنی میپردازند، تلاش میکنند درباره اولویت های یکدیگر، اطلاعلت جمع آوری کنند و بر ارزیابی دیگران از اولویت های خود، تأثیر بگذارند و برای کسب فعالیت های دو جانبه، به تبادل پیشنهادات بپردازند.

در کار و بیزنس، قوانین آداب معاشرت فقط شامل رفتارهای شما در اداره و محتویات ایمیلتان نمی شود، این قوانین اتیکت و آداب مکالمات شما با همکارانتان را هم در بر می گیرد.