شرکت تبلیغاتی انصار گرافیک

روح اله حسینی جبلی نام مدیر :
0311-2299399 تلفن :
09132040810 تلفن همراه :
طراحی و خدما چاپ نوع فعالیت :
اصفهان.میدان احمدآباد. طبقه فوقانی پوشاک جی کو. واحد4 آدرس :
        جملات و نکات بازاریابی / تبلیغات و برند
        کارل فون کلاوزویتز، به رهبران توصیه میکند که هرگز بدون در نظر گرفتن گام آخر،گام اول را برندارند.