فرم استخدام

مهلت نمایش فرم به اتمام رسیده
        جملات و نکات بازاریابی / تبلیغات و برند
        ممیزی برند عناصر استراتژیک مورد نیاز برای بهبود موقعیت نام تجاری و قابلیت های رقابتی در صنعت را فراهم می سازد.