* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* نام شرکت /سازمان/موسسه :
* مدیرعامل :
* شماره تلفن :
مسئول پیگیری :
* هدف شما از تهیه این بروشور / کاتالوگ چیست؟ :
* چه کسانی این بروشور / کاتالوگ ها را دریافت می کنند؟ :
* از کسانی که بروشور / کاتالوگ را مطالعه می کنند چه انتظاراتی دارید؟ :
 

اطلاعاتی که قرار است در  بروشور/کاتالوگ  قرار بگیرد در ذیل وارد نماید

* نوع محصول/خدمات :
آدرس شرکت :
آدرس اینترنتی :
ساعت کاری شرکت :
* چه کسانی این بروشور / کاتالوگ را مطالعه خواهند کرد؟ :
* انتظار دارید بروشور / کاتالوگ چه تاثیری بر خوانندگان آن ایجاد کند؟ :
* قابلیت های شرکت/محصولات/خدمات را قید نمایید؟ :
* مشتریان چه مواردی را می بایست پس از مطالعه در ارتباط با شرکت به خاطر بسپارند؟ :
* موارد دیگری که در صورت وجود فضا و بودجه کافی می توان در وارد نمود؟ :
* کد تصویری