* ضروری
* نام شرکت :
* نام :
* نام خانوادگی :
* تلفن :
* تلفن همراه :
ایمیل :
سبک اجرایی :

* زبان های مورد نظر جهت طراحی اوراق اداری :


 

انتخاب رنگ های مورد استفاده در اوراق اداری

رنگ اول :
رنگ دوم :
رنگ سوم :
رنگ چهارم :
 

نام مجموعه مندرج در، ست اداری

* نام مجموعه به فارسی :
نام مجموعه به انگلیسی :
 

شعار تبلیغاتی مندرج در ست اداری

شعار تبلیغاتی به فارسی :
شعار تبلیغاتی به انگلیسی :
 

نشانی های مندرج در، ست اداری

عنوان :
* نشانی :
کدپستی :
فکس :
تلفن :
تلفن همراه :
ایمیل :
وب سایت :
* کد تصویری