کارفرما : گروه کارخانجات و معادن بلخاری(صنایع سنگ نوساز)
امورانجام شده : طراحی آرم ، طراحی اوراق اداری ، طراحی بروشور ، طراحی کاتالوگ ، پروژه عکاسی صنعتی

صنایع سنگ نوساز به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه کارخانجات و معادن بلخاری با استفاده از مدرن ترین تجهیزات و خطوط تولید روزجهانی از سال 1375 شروع به صادرات صنایع سنگ کرده است. پروژه برندینگ صنایع سنگ نوساز در آذر ماه 1394 در مجموعه آژانس تبلیغاتی 128 استارت زده شد. 
پروژه های طراحی آرم ، طراحی اوراق اداری، طراحی هویت بصری برند، طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور آن توسط تیم مشاوره و طراحی گرافیک آژانس تبلیغاتی 128 به انجام رسید.


طراحی آرم نوساز

طراحی آرم سنگبری نوساز

طراحی اوراق اداری سنگبری نوساز

طراحی بروشور سنگبری نوساز

طراحی بروشور سنگبری نوساز

طراحی بروشور سنگبری نوساز

طراحی کاتالوگ سنگبری نوساز

طراحی کاتالوگ سنگبری نوساز