همایش عصرانه علمی مدیران هرفصل با حضور مدیران برتر کشور برگزار می گردد.اولین دوره این عصرانه به همت مجمع عالی نخبگان ایران و دانشگاه انتخاب و حمایت معاونت جوانان اتاق بازرگانی اصفهان و کمسیون آموزش اتاق در تاریخ 10 خرداد ماه 1395 در سالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان با حضور 400 نفر شرکت کننده برگزار شد. در این فصل دوکارگاه با موضوعات مشتری مداری و برندسازی شخصی به سخنرانی جناب آقای دکتر رضا ابیاک و مهندس حسین طاهری مورد بررسی قرارگرفت.

عصرانه علمی مدیران /برندسازی شخصی

عصرانه علمی مدیران/برندسازی شخصی