صنایع سنگ نوساز به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه کارخانجات و معادن بلخاری با استفاده از مدرن ترین تجهیزات و خطوط تولید روزجهانی از سال 1375 شروع به صادرات صنایع سنگ کرده است. پروژه برندینگ صنایع سنگ نوساز در آذر ماه 1394 در مجموعه آژانس تبلیغاتی 128 استارت زده شد.