همایش رازهای رشد و تعالی تجارت  با سخنرانی آقای مایکل لندرنیلسن رییس آکادمی بازاریابی مستقیم و تعاملی اروپا و آقای حسین طاهری متخصص بازاریابی برند و تبلیغات در تاریخ 20مردادماه 1395  سالن مرکز همایشهای بین المللی اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان با حضور 300نفر شرکت کننده برگزار شد.