پوستر ها دارای کاربردهای متفاوت تجاری و فرهنگی می باشند . بر این اساس طراحی پوستر در واحد طراحی گرافیک آژانس تبلیغاتی 128 دارای دو تیم جداگانه است . پوسترها واقعه ای را تبلیغ می کنند ، داستانی را نقل می کنند و بر پیامی کلیدی تمرکز دارند و طراحی یک پوستر به عنوان یک رسانه دیداری تقویت این سه رکن می باشد. ما قبل از طراحی پوستر ، در ابتدا داستان آن را می نویسیم ، سپس با ایده پردازی و ایجاد یک مفهوم قابل ارائه ، داستان و محتوا را به تصویر تبدیل می کنیم.
 

خدمات طراحی پوستر واحد طراحی گرافیک آژانس تبلیغاتی 128 بر اساس طبقه های زیر طراحی می گردد:

طراحی پوستر رویداد ها و مناسبت ها
طراحی پوستر فیلم
طراحی پوستر محصولات که در محل خرید استفاده می شود
طراحی پوستر تبلیغاتی
 

ویژگی های یک پوستر موفق از نگاه ما :

سادگی در پوستر:
  جهت سرعت بخشیدن به درک مفهوم در اغلب محصولات گرافیک
گویایی در پوستر:
  دریافت کلیت موضوع با نگاه اولیه به پوستر
جذابیت رنگی در پوستر:
   پوستر باید جذاب باشد تا بتواند قابلیت جلب توجه کنندگی را در بر بگیرد
انتخاب کادر مناسب:
   انتخاب کادر مناسب می بایست پیش از طراحی پوستر صورت پذیرد.کادر عمودی کادری است خبری و هر چه کادر باریکتر باشد خبر تند و تیز تر به مخاطب منتقل می شود یا به تعبیری دیگر رسمی ترین و با سلابت ترین کادر در پوستر،کادر عمودی است.کادر افقی کادری است آرام و ساکن که عجله ای برای انتقال پیام ندارد.مضامین داستان گونه،مذهب و طبیعت را می توان در غالب این کادر در نظر گرفت.کادر خشتی یا مربع کادری است دوستانه و دموکراتیک.این کادر برای موضوعاتی همانند صلح ،آشتی و کودکان مناسب است.
ترکیب بندی مناسب فرم و رنگ در پوستر:
   قرارگیری مناسب عناصر در کادر پوستر
هماهنگی بین عناصر:
   عدم پراکندگی فرم و عناصر پوستر به نحوی که طرح واحدی را تداعی کنند.
خلاقیت درطراحی پوستر:
   بدین معناست که طرح ما حاکی از ایده ای مبتکرانه و خاص بوده و مخاطب را پس از دریافت آن ایده به وجد آورد.این ایده مبتکرانه عامل جذابیت را در پوستر تقویت کرده و باعث ماندگاری آن می گردد.

نمونه کارهای طراحی پوستر

 
درحال بارگزاری