پنج سرویس اصلی که یک کانون تبلیغاتی (آژانس تبلیغاتی) می بایست
در طراحی ، ایده پردازی و تولید خدمات ارائه کنند

سرویس شماره دو
تحقیقات و آنالیز


هرگونه صرف بودجه در بازاریابی و تبلیغات ، بدون اندازه گیری اولیه بی ثمر و بی اثر خواهد بود ، چرا که اجرای یک ایده تبلیغاتی بدون تحقیق ، آنرا بسیار زمانبر و فرسایشی خواهد کرد . ما برای انجام و ارائه این نوع سرویس تیم کارآزموده و امتحان پس داده ای داریم و هر با طراحی پرسشنامه های بازاریابی و فرم های کاربردی جدید سعی در بروز رسانی علمی و اجرایی این بخش داریم . بازاریابی و تبلیغات برای یک تجارت به میزان قابل توجهی شبیه به آغاز یک سفر است ، شما یک سفر مهم و پرهزینه را بدن تحقیق و بررسی شروع نخواهید کرد . ما با طرح سوال و تحقیقات مرتبط و حساب شده برای سازمان شما ، نقشه راه این سفر را ترسیم می کنیم .
تحقیقات بازار

در ادامه شما می توانید از مطالب دیگر و مرتبط این بخش استفاده کنید: