هدف اصلی برنامه ریزی رسانه اطمینان از دیده شدن آگهی ها در زمان و موقعیت مناسب است اما سات یک آگهی تجاری که جلب توجه کند و تغییر رفتار و نگرش دهد کار ساده ای نیست . قدرت اصلی طراحی آگهی تجاری در ترکتیب موثر تیتر ، نگارش محتوا و تصاویر است چرا که می بایست در کمتر یک ثانیه توجه مخاطب را جلب نمود و همه اینها باید بر اساس ایجاد یک مفهوم و داستان جذاب در طراحی گرافیک آگهی تجاری باشد.

طراحی آگهی تجاری در بخش طراحی گرافیک تجاری ما بر اساس طبقه بندی زیر صورت می گیرد:
  طراحی آگهی روزنامه
  طراحی آگهی مجلات تخصصی و تجاری
  طراحی آگهی در کتاب های بانک های اطلاعاتی و نمایشگاهی
  طراحی آگهی نامه های عمومی

نمونه کارهای طراحی آگهی تجاری